donderdag 15 december 2011

‘Er is geen gezagscrisis, maar een leercrisis’

Artikel op de website hetkind.org van Jan Fasen, voorzitter van de centrale directie van het Connect College.

Jan Fasen is kritisch over het politieke en maatschappelijke debat over onderwijs. Naar zijn idee moet het niet langer over de huidige onderwijsstructuur gaan, maar over leren en vooral over leren in de 21e eeuw door onze leerlingen. Leiderschap is nu nodig zowel van schoolleiders als van leraren.

http://hetkind.org/2011/12/08/jan-fasen-er-is-geen-gezagscrisis-maar-een-leercrisis/

maandag 14 november 2011

Filmpjes over SWPBS

Op de site van Leraar24 is een dossier gemaakt over SW-PBS (School Wide Positive Behavior Support).
SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt.
Sinds 2008 houdt men zich ook in Nederland bezig met SWPBS

Op de site staan ook enkele filmpjes

http://www.leraar24.nl/dossier/3142

woensdag 26 oktober 2011

Frans de Wilde: ‘Mijn leerlingen zijn mijn grootste kunstwerken’

‘Leerlingen moeten niet het gevoel krijgen dat je als docent maar wat doet’, aldus Frans de Wilde.

Frans is docent CKV bij het Bredero Beroepscollege. CKV draait om het ontwikkelen van een eigen smaak, als onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Frans leert leerlingen bewust te maken van de dingen die ze waarnemen en dat vervolgens te kunnen uitdrukken. Daarbij is het het creëren van een veilig en productief klimaat noodzakelijk. Op basis van zijn eigen programma en vanuit een juiste sfeer laat hij leerlingen groeien. Hoe hij dat doet vertelt hij in zijn bijdrage.

woensdag 19 oktober 2011

Publicatie Ruud de Moor Centrum: Leerlingen leren motiveren

Het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit heeft een publicatie uitgebracht over het motiveren van leerlingen: 'Leerlingen motiveren: een onderzoek naar de rol van leraren
Aan de hand van de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci wordt het vraagstuk onderzocht. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hoe leraren leerlingen kunnen motiveren maar ook hoe zorg je ervoor dat leraren gemotiveerd zijn.
Meer informatie over de publicatie (publicatie is op die pagina ook te downloaden)

Een wezenlijk gesprek over Bumpy Moments in de dagelijkse onderwijspraktijk

Carlos van Kan (Expertise centrum beroepsonderwijs ecbo) houdt een interactieve sessie op het symposium waarin  een werkwijze wordt geïntroduceerd die docenten helpt hun doeloriëntaties in hun dagelijkse lespraktijk te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

In deze werkwijze vormen bumpy moments (mini dilemma’s) in de dagelijkse interacties met leerlingen/ studenten/ deelnemers de aanleiding voor een diepgaand gesprek. Dit gesprek cirkelt rond de vraag wat leraren/ docenten ten diepste in het belang van de leerlingen/ studenten/ deelnemers/ aan hun onderwijs vinden. In deze bijdrage staat het waarom in plaats van het hoe van het onderwijs centraal.

Lees meer over het onderzoek van Carlos naar doeloriëntaties van docenten.

dinsdag 18 oktober 2011

Waarderend-onderzoekend in gesprek

Saskia Tjepkema (Kessels & Smit, The Learning Company) zal in haar bijdrage deelnemers kennis laten maken met Appreciative Inquiry.

Appreciative Inquiry, oftewel waarderend onderzoek, is een manier van praten en kijken die mensen verbindt en ideeën en energie geeft voor ontwikkeling en groei. In de workshop van Saskia ligt de nadruk op het ervaren van een waarderend-onderzoekend gesprek. Als deelnemer doe je een mini-waarderend onderzoekje met een collega-deelnemer en ontdekt zo manieren om je eigen school- of klasklimaat verder te versterken. En/of om meer gebruik te maken van de talenten van leerkrachten en leerlingen. Tegelijk doe je ervaring op met deze manier van ‘in gesprek gaan’, die je ook in de eigen organisatie kan benutten. 

Lees meer over de waarderende benadering op http://www.lerendoorwaarderen.nl/


donderdag 13 oktober 2011

Hoe bereik je jongeren die vastgelopen zijn in een reguliere scholing of werksituatie?

Alice ter Brugge (ROC van Twente / Aka) zal op het symposium vertellen over de projecten 'Scoren door Scholing' en 'Assist'. De projecten zijn gericht op jongeren die vastgelopen zijn in een reguliere school of werksituatie.

Veel van de jongeren hebben een afgebroken vooropleiding, meestal op vmbo-niveau. Soms spelen daarbij cognitieve beperkingen een rol en soms heeft een jongere er gewoon moeite mee om een keuze te maken. Maar over het algemeen zijn deze jongeren vastgelopen vanwege gedragsproblemen. Deze doelgroep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en is maatschappelijk en sociaal kwetsbaar. 

De projecten zijn erop gericht dat jongeren succeservaringen opdoen tijdens het leren. Elke vorm van succes, hoe klein ook, is motiverend. Er wordt uitgegaan van wat een deelnemer kan. Daarop wordt verder gebouwd. Hierdoor voelt de deelnemer zich gewaardeerd. Dit is nodig voor een positief zelfbeeld. Van echt leren is echter alleen sprake als het initiatief tot leren bij de deelnemer zelf gelegd wordt. De deelnemer moet zichzelf verantwoordelijk voelen voor zijn eigen leerproces. Leren moet een uitdaging zijn.

Lees meer over de projecten en deze symposiumbijdrage in het overzicht van alle bijdragen (pag. 6)

maandag 10 oktober 2011

Een positief leerklimaat; een kwestie van omdenken

Jan Lauwrens Haisma, adviseur en trainer OAB Dekkers

Via een tweet van @onderwijs werd ik gattendeerd op het werk van Jelmer Evers (@jelmerevers). Hij hanteert het principe van ‘Flipping the classroom’.
Geïntegreerd door deze leuke term ging ik eens op zoek naar de uitwerking achter dit idee. En hoe meer ik er mee bezig was, hoe meer ik werd gegrepen door de eenvoud en de kracht van het idee. Een letterlijke uitwerking van andersom denken: breng de les in de klas bij de leerling en haal het huiswerk van de leerling in de klas.
Lees verder

woensdag 5 oktober 2011

Interview met docent van het jaar met verwijzingen naar een positief leerklimaat

In de NRC van 4 oktober 2011 is met de titel 'Dit gaan we doen. Structuur helpt' een interview te lezen met Susanne Winnubst, docent van het ROC A12 en uitverkozen tot docent van het jaar. In het interview geeft zij een aantal prachtige verwijzingen naar een positief leerklimaat. Structuur, zichtbaar zijn en zonder oordeel zijn komen als belangrijke waarden naar voren in het verhaal van Susanne Winnubst. En daarmee levert zij ons inziens een belangrijke bijdrage aan een positief leerklimaat.

Op http://www.leraar24.nl/video/3004 is een filmpje over haar te vinden.

Een fundament voor het ontwerpen van talentgericht onderwijs

Jan Lauwrens Haisma, adviseur en trainer OAB Dekkers

Onderwijs dat zich richt op de talenten van de mensen die dat onderwijs volgen….steeds meer hoor je en lees je erover.
Voor mij persoonlijk geldt dat ik, nu eenmaal de schellen van de ogen zijn gevallen, steeds meer tot de ontdekking kom hoe ik mijzelf en de mensen met wie ik werk wellicht te kort doe door uit te gaan van tekorten. De eerlijkheid gebied mij te zegen dat ik het kijken naar talenten van mensen en die talenten ten volle te gebruiken nog niet zo makkelijk vind.
Langzamerhand merk ik dat ik het steeds beter kan. En wat is daar de oorzaak van?
Lees verder

maandag 26 september 2011

Woordenwolk

De folder over het symposium wordt deze week landelijk verspreid.
Prominent op de voorkant staat een woordenwolk met allerlei thema's en begrippen die aan bod komen op het symposium.

Elke bijdrage heeft betrekking op 1 of enkele van de vijf centrale thema's:
- waarden en behoeften
- gedrag
- faciliteiten
- verbinding
- structuur
Lees meer over deze thema's en wat wij verstaan onder een positief leerklimaat

maandag 12 september 2011

Vijf oplossingsgerichte tips voor een positief onderwijsleerklimaat

Ineke Beumer formuleert vijf oplossingsgerichte tips voor een positief onderwijsleerklimaat.
  1. Werk doelgericht, gericht op de toekomst
  2. Leg reeds contact met de leerling bij binnenkomst in het lokaal
  3. Geef veel complimenten en positieve feedback
  4. Gebruik oplossingsgerichte taal
  5. Als iets werkt, doe daar meer van. Als iets niet werkt, doe dan wat anders.
U kunt een uitwerking van de tips downloaden
http://www.oabdekkers.nl/images/stories/documenten/eenpositiefleerklimaat5oplossingsgerichtetips.pdf

donderdag 8 september 2011

Bijdragen op ons symposium

Momenteel zijn we druk bezig met het vastleggen van de bijdragen aan ons symposium.
Over een week of 2 is de folder met bijdragen gereed.


Een voorproefje van bijdragen aan ons symposium:

 • Praktijkvoorbeelden over hoe een positief leerklimaat in de school en in de klas wordt gecreëerd (o.a. Amarantis, ROC Tilburg, NOVA College, Fontys).
 • Inleiding door prof. Joseph Kessels over het werken aan een positief en waarderend leerklimaat
 • Fontys Lector Anita Blonk over School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
 • Architecten over de invloed van een gebouw op een positief leerklimaat.
 • Saskia Tjepkema (Kessels & Smit) over appreciative inquiry (AI).
 • Bekroonde leerbedrijven en praktijkopleiders over positief opleiden.
 • Voorbeelden van projecten tegen schooluitval en succesvolle samenwerking met de omgeving.
 • Ervaringsverhaal over het project Challenge Day (bekend van het tv-programma ‘Over de streep’).
 • Workshops over o.a. de invloed van taal, het voorkomen van agressief gedrag en talentgericht communiceren.
 • Individuele coaching door ervaringsdeskundigen op basis van een eigen ingebracht thema/casus.

donderdag 25 augustus 2011

Een positief leerklimaat dankzij de oplossingsgerichte benadering

Ineke Beumer heeft een artikel geschreven over hoe een oplossingsgericht benadering kan bijdragen aan een positief leerklimaat.

De oplossingsgerichte benadering is voortgekomen uit vele jaren van leren, experimenteren en
praktijkgericht onderzoek. De effectiviteit van de methode is meermalen aangetoond.
Uit allerlei onderzoek is gebleken dat een ondersteunende aanpak beter werkt dan een straffende aanpak. De oplossingsgerichte benadering sluit hierop aan en is daarom bij uitstek geschikt voor het realiseren van een positief leerklimaat. De aanpak is gebaseerd op enkele fundamentele overtuigingen die gebaseerd zijn op respect voor docenten en leerlingen.

Download het artikel

maandag 11 juli 2011

Oratie prof. dr. Monique Volman: Kennis van betekenis. Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en leerresultaten

"Betere leerprestaties en een hoger kennisniveau worden op dit moment gezien als dé uitdaging voor het onderwijs. In haar oratie waarschuwt Monique Volman voor de keerzijden van dit accent op individueel presteren. Dit kan bij jongeren leiden tot een gebrek aan betrokkenheid bij de samenleving; voor sommigen door een eenzijdige focus op het eigen succes, voor anderen doordat ze al jong ervaren onderaan de ladder te staan. Ook ‘jongeren betrekken bij de samenleving’ is echter een taak van scholen. Volman pleit ervoor ook aandacht te besteden aan het bevorderen van betrokkenheid als kwaliteit van leerresultaten....."

Meer informatie en de volledige tekst van de oratie is te vinden op
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/persberichten/persbericht_oratieMoniqueVolman.htm

woensdag 6 juli 2011

Joseph Kessels verzorgt keynote op het symposium positief onderwijsleerklimaat


Joseph Kessels verzorgt een belangrijke bijdrage aan ons symposium 'Samen werken aan een positief en waarderend onderwijsleerklimaat'.


Kessels is hoogleraar 'Opleidingskundig leiderschap' aan de Open Universiteit en hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente. Naast vele ander functies is hij ook grondlegger van het adviesbureau Kessels & Smit.

Joseph Kessels is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en hét voorbeeld van een positieve waarderende benadering.

Meer informatie over Joseph Kessels vindt u op http://josephkessels.com/

donderdag 30 juni 2011

Artikel: Positief leerklimaat en presencing

Een artikel van Jan Lauwrens Haisma over een positief leerklimaat en presencing
Over een uitdagend en positief leerklimaat waarin de leerling zich richt op de toekomst vanuit
alles wat er in het hier en nu aanwezig is.

Download het artikel

vrijdag 24 juni 2011

Publicatie: Het kind gaat de leerling vooruit.
Over het belang van interactie tussen leraar en leerling.

In de publicatie staat o.a. de vraag centraal hoe je als docent door je overtuiging en je gedrag de motivatie en het leren van leerlingen beïnvloedt.

Auteur: Jos Heijltjes, Kandinsky College Nijmegen
Download het artikel

donderdag 23 juni 2011

Positive Behavior Support (PBS)
Gedragsproblemen van leerlingen voorkomen en verhelpen dankzij Positive Behavior Support

Lees er meer over in een apart document. Toegevoegd in de rubriek 'Praktisch: tips en tools'

donderdag 16 juni 2011

We zijn bezig met het zoeken van sprekers op ons symposium. Heeft u een interessant verhaal of een mooie bijdrage, laat het ons weten!
We verzamelen op deze site interessante links en artikelen.
Bv. over het begrip 'presence' in het onderwijs
Artikelen en links

vrijdag 10 juni 2011

Welkom op deze website

Met deze website starten wij een platform om rondom het thema van een positief leerklimaat kennis op te bouwen, ervaringen te delen, succesverhalen te vertellen, discussies aan te gaan, aan zelfonderzoek te doen, enzovoorts. Dat betekent dat we graag samen met u, deze website verder willen aanvullen en we nodigen u dan ook van harte uit om een bijdrage te leveren. Dit kan door met uw eigen verhaal of vraag te komen, door een reactie te geven, door mee te doen aan korte tests en onderzoekjes, door  mee te tweeten via twitter etc.