Tips en tools

- Gedragsproblemen van leerlingen voorkomen en verhelpen dankzij Positive Behavior Support
- Vijf oplossingsgerichte tips voor een positief onderwijsleerklimaat
- Een positief leerklimaat dankzij de oplossingsgerichte benadering


Gedragsproblemen van leerlingen voorkomen en verhelpen dankzij Positive Behavior Support (PBS)

PBS is een geïntegreerde aanpak voor het creëren van een goed klimaat op school en het versterken van gewenst gedrag binnen de groep en op individueel niveau. Het is geen kant en klare methode, wel een benadering met een aantal basale uitgangspunten. De specifieke invulling daarvan is afhankelijk van de wensen en behoeften van de school zelf. PBS wordt ook wel SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) genoemd, omdat het zich richt op de gehele school. PBS wordt tot nu toe vooral toegepast binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wij zien echter ook volop mogelijkheden voor toepassing in het MBO (binnen een onderwijsteam of op een specifieke locatie van een ROC).

PBS richt zich op gewenst gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag van de leerling vanuit de gedachte dat leerlingen het gewenst gedrag vertonen op het moment dat hen een klimaat geboden wordt dat hen daarin ondersteunt. De ene leerling heeft echter meer ondersteuning nodig dan de ander.

Download een beschrijvend artikel over PBS


Vijf oplossingsgerichte tips voor een positief onderwijsleerklimaat


Ineke Beumer formuleert vijf oplossingsgerichte tips voor een positief onderwijsleerklimaat.
    1. Werk doelgericht, gericht op de toekomst
    2. Leg reeds contact met de leerling bij binnenkomst in het lokaal
    3. Geef veel complimenten en positieve feedback
    4. Gebruik oplossingsgerichte taal
    5. Als iets werkt, doe daar meer van. Als iets niet werkt, doe dan wat anders.
U kunt een uitwerking van de tips downloaden


Een positief leerklimaat dankzij de oplossingsgerichte benadering

Ineke Beumer heeft een artikel geschreven over hoe een oplossingsgericht benadering kan bijdragen aan een positief leerklimaat.

De oplossingsgerichte benadering is voortgekomen uit vele jaren van leren, experimenteren en
praktijkgericht onderzoek. De effectiviteit van de methode is meermalen aangetoond.
Uit allerlei onderzoek is gebleken dat een ondersteunende aanpak beter werkt dan een straffende aanpak. De oplossingsgerichte benadering sluit hierop aan en is daarom bij uitstek geschikt voor het realiseren van een positief leerklimaat. De aanpak is gebaseerd op enkele fundamentele overtuigingen die gebaseerd zijn op respect voor docenten en leerlingen.

Download het artikel